Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

ประวัติความเป็นมา บริษัท ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยได้ดำเนินธุรกิจหลัก ด้านการจัดซื้อจัดทำให้บริการสินค้า ที่ใช้ภายในสำนักงานและการบริการให้คำปรึกษาในกำรจัดการด้านการตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้ำหลัก คือ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และร้านค้าทั่วไปที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ ด้วยการนำเสนอ สินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ำย และระบบโปรแกรมประยุกต์โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า

บริษัท ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจในปี 2554 จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำรขยายตัวของฐานลูกค้าและมีแนวโน้มที่จะเติบโตแตกยอดเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากการพัฒนาของทีมงานการขาย และการบริการอย่างเต็มความสามารถและครบวงจรอย่างไม่หยุดยั้งของเรา

วัฒนธรรมองค์กร

“สร้างความมั่นใจที่ยั่งยืน” คือเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคน

“สร้างความมั่นใจที่ยั่งยืน” คือเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่รวมพวกเราทุกคนที่ ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น เราต้องการสร้างความมั่นใจที่ยั่งยืน สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา พนักงานของเรา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ พนักงานของเราซึ่งเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ความภาคภูมิใจและ ความกระตือรือร้น จะร่วมกันทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ภารกิจ และความเชื่อมั่นของเรา หลอมรวมพนักงานที่มีความหลากหลาย และมอบโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจน

เป้าหมาย

สร้างความมั่นใจที่ยั่งยืน

เราต้องการสร้างความมั่นใจที่ยั่งยืน – สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา พนักงานของเรา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

วิสัยทัศน์

เราเป็นผู้นำในธุรกิจ การผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์ด้าน เทคโนโลยีโดยครอบคลุมทั้ง การติดตั้ง ดูแลด้านการตลาด การจัดการด้านบริหารระบบและดูแลหลังการขาย และบริการในการจัดการด้านการตลาด ทางบริษัทได้มีการสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการปลูกฝังให้พนักงานรักการให้บริการ คือหัวใจสำคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพในงานบริการของเราจนครองใจลูกค้ามาโดยตลอด และยังคงมีลูกค้าไว้วางใจใช้บริการของเรา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ลูกค้าและผู้บริโภค

ลูกค้าและผู้บริโภค คือ ศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ เราเล็งเห็นและตอบสนองเหนือความคาดหวังของลูกค้า และผู้บริโภคด้วยการมอบคุณค่า คุณภาพ บริการที่ดีที่สุด และสร้างสรรค์นวัตกรรมชั้นนำแบรนด์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นใจอันยั่งยืน เราถือว่าลูกค้าและผู้บริโภคอยู่สูงที่สุดและคือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ ในการที่จะมอบผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยคุณภาพสูงสุด และการบริการที่โดดเด่น เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจลูกค้า และผู้บริโภคให้ดียิ่งกว่าคู่แข่งของเรา หากเราประสบความสำเร็จในการทำเช่นนี้ เราจะสามารถสร้างการเติบโต อย่างมีผลกำไรและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

พนักงานของเรา

เรายกย่อง ท้าทาย และให้รางวัลแก่พนักงานของเรา

เราคือทีมงานที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วยชุดความมั่นใจอันแข็งแกร่ง เราปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ พัฒนา ความสามารถของพวกเราและสนับสนุนความแตกต่างในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้อง เรารับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัว ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นผู้นำตัวอย่าง

เราสนับสนุนความแตกต่างและการมีส่วนร่วม ความหลากหลายของพนักงานของเรา พื้นเพ ประสบการณ์ความรู้ความสร้างสรรค์คือรากฐานของความได้เปรียบ

ด้านการแข่งขันของเรา เรายกย่อง ท้าทาย และให้รางวัลแก่พนักงานของเราทุกคนเพื่อให้พวกเขาสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม และสร้างความมั่นใจอันยั่งยืน พนักงานแต่ละคนจะสร้างตัวอย่างที่ดีรับผิดชอบ หน้าที่ส่วนตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว และปฏิบัติด้วยมาตรฐานสูง

ผลประกอบการด้านการเงิน

เราผลักดันผลประกอบการด้านการเงินที่เป็นเลิศและยั่งยืน เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงาน โดยมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจอันยั่งยืน สร้างผลประกอบการด้านการเงินที่เป็นเลิศ เราดำเนินตามลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุเป้าหมายด้าน การเงินและสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้แก่บริษัทของเรา ผลประกอบการด้านการเงินที่เป็นเลิศและการสร้าง ค่านิยมอันยั่งยืนช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่นในอนาคต และสร้างการเติบโตที่มีผลกำไรอย่างมั่นคง แต่ยังช่วยพนักงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

ความยั่งยืน

เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำแห่งความยั่งยืน

เราตั้งเป้าที่จะสร้างคุณค่าอันยั่งยืนในทุกๆสิ่งที่เราทำ พร้อมๆไปกับพนักงาน พาร์ทเนอร์เรามีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภค

เราพยายามเป็นอย่างมากในการสร้างความสมดุลระหว่างพนักงาน ลูกค้าและผลกำไร ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในด้านความยั่งยืนเป็นแรงผลักดันสำคัญสู่ความสำเร็จด้านการปฏิบัติงาน เราใช้วิถีผู้ประกอบการ ที่ได้ผลในระยะยาวต่อทุกองค์ประกอบของความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีอยู่แต่ยังรวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านความยั่งยืนด้วย

การดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว

เราสร้างอนาคตด้วยจิตวิญญาณของผู้ประกอบการบนพื้นฐานของธรรมเนียมปฏิบัติแบบธุรกิจครอบครัว เรามีธรรมเนียมปฏิบัติที่เราภาคภูมิใจในฐานะธุรกิจครอบครัวที่มีเป้าหมายในการสร้างคุณค่าอันยั่งยืน เราดำเนินตามวิสัยทัศน์อันยั่งยืนสำหรับบริษัทของเรา โดยมีค่านิยมเป็ นตัวชี้นำ พร้อมด้วยพื้นฐานด้านการเงินที่แข็งแกร่ง สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดรากฐานอันมั่นคงให้แก่อนาคตอันประสบความสำเร็จของเรา

ตั้แต่ ไอแอมไทย คอร์ปอเรชั่น เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2554 เราได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถ ดำเนินงานได้ด้วยการมองระยะยาว ค่านิยมร่วมกันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันของเรา หลอมรวมเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ การสร้างค่านิยมอันยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลังในอนาคต

Back to Top